OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM LICYTACJI

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację), w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97, poz. 443 z póz. zmn.) na sprzedaż samochodu dostawczego

Sprzedawcą jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice.

Prowadzącym przetarg jest Sprzedawca.

Przedmiot sprzedaży stanowi samochód dostawczy
Opel Vivaro, rok produkcji 2003., nr rejestracyjny WZY 20 CG., liczba miejsc: 6, silnik ZS przebieg 340 987 km
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni powszednie w godzinach od 9 do 15 do dnia 30 marca 2012 roku, w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty związane z przedmiotem sprzedaży będą dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Miejscem przetargu jest biblioteka pałacowa.
Przetarg odbędzie się dnia 04 kwietnia 2012 roku, o godzinie 12.00.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 13 500 zł złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto), wadium ustala się  w wysokości 1 350 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium przelewem na konto sprzedawcy prowadzone przez PeKaO S.A I/O Żyrardów nr 95124033501111000035402187 z dopiskiem „wadium przetarg” lub w kasie DPT w godz. od 8:30 do 15:30 w dni robocze w terminie do dnia 30 marca 2012 roku, przy czym termin wpłaty uważa się za dochowany, jeżeli wadium zostało zaksięgowane przez bank na koncie sprzedawcy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 03 kwietnia 2012 r. włącznie
  2. obecność w terminie i miejscu odbywania się przetargu: osobista lub pełnomocnika
  3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu w kasie DPT lub w dniu następnym na konto uczestnika przetargu , wadium złożone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.

Sprzedawca zastrzega możliwość odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress