O nas

/ Referencje

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. (za https://pck.pl/)


Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Początkowo była to organizacja działająca pod nazwą „Fundacja im. Karola Szymanowskiego” przy szkole, a obecnie jest to samodzielna jednostka – Fundacja Edukacji Kulturalnej. Prezesem Zarządu od początku jest Róża Paderewska. Celem działalności Fundacji jest rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechnianie kultury muzycznej. W grudniu 2003 roku Fundacja za swoją działalność była nominowana do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka Młodym”.


Grupa artystyczna „Łódź Kaliska” nieprzerwanie działa od 1979 r. w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski (Makary) i Sławek Bit. Zofia Łuczko – współpraca od maja 1983 do września 2019. W 2007 r. z grupą rozstał się Andrzej Kwietniewski. Powstała w 1979 roku w atmosferze skandalu, jako formacja neoawangardowa mająca na celu badanie aspektu widzenia i rejestracji o charakterze fotomedialnym, wywodzącym się z tradycji konceptualizmu, przede wszystkim w zakresie fotografii, filmu eksperymentalnego i performance. Łódź Kaliska chętnie sięga po mechanizmy reklamy i nowych mediów elektronicznych, wykorzystując je do tworzenia fotografii odwołujących się do dziedzictwa pop-artu i dadaizmu.


Klub zrzesza osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Warszawy. Celem funkcjonowania klubu jest wspieranie działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w zakresie wyrównywania szans, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działania na rzecz ochrony ich zdrowia.


Joanna Papuzińska to polska pisarka i literaturoznawczyni, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wykładowczyni UW i krytyk literacki. Twórczyni książek dla dzieci i młodzieży, odznaczona Orderem Uśmiechu. Jej twórczość dla dzieci charakteryzuje się łączeniem baśniowości z realizmem współczesnego życia. Humor towarzyszący czytelnikowi podczas lektury jej utworów rozładowuje nieuświadomione lęki, pozwala dziecku postrzegać świat jako miejsce przyjazne i wszystkim życzliwe.


Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów jest organizacją społeczną powstałą w 1993 roku, która w swych działaniach statutowych zajmuje się wspieraniem prawidłowości funkcjonowania instytucji kultury w Polsce. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną. Opiniuje nowe rozwiązania prawne oraz zajmuje się kwestiami zawodowymi i warunkami pracy dyrektorów.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie jest placówką publiczną zaspakajającą potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. Głównym celem i zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.