Zasady

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych do odwołania. Regulamin sporządzono na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach – palacradziejowice.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
 2. W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062 i otrzymały potwierdzenie rezerwacji wraz z przyznanym numerem miejsca siedzącego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostępnych miejsc dla publiczności, zależnie od obowiązujących przepisów sanitarnych.
 4. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy dla osób, które okażą certyfikat potwierdzający pełne zaszczepienie, a także dla osób niezaszczepionych bądź nie posiadających certyfikatu, o ile wypełnią one oświadczenia o stanie zdrowia. W wydarzeniach nie może uczestniczyć osoba, która:
  – jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie;
  – przebywa na kwarantannie;
  – jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. Wzór oświadczenia przesyłany jest uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, dostępny jest także na stronie internetowej Organizatora. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć z zastrzeżeniem pkt. 4.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniu dla osób niezaszczepionych, bądź nie okazujących potwierdzenia szczepienia jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 3. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
 5. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. Akceptowane są jedynie maseczki, nie można stosować przyłbic, szalików, itp.
 6. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 7. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 8. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 10. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc określonych w wiadomości otrzymanej po dokonaniu rezerwacji kierując się do odpowiednio oznaczonych wejść.
 11. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).
 12. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 13. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 14. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone oraz w systemach wentylacji nie jest wykorzystywane powietrze pochodzące z recyrkulacji.
 15. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: r.lewandowski@palacradziejowice.pl
 16. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 17. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabroniona.
 18. Rezerwacje na wydarzenia są dokumentami imiennymi i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które przekażą dokument obsłudze wydarzenia.
 19. Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, uczestnik będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.
 20. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS CoV-2

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (DPT) informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez DPT wydarzeniu artystycznym.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach z siedzibą w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, kod pocztowy 96-325, tel. 46 857 7175, adres e-mail: palac@palacradziejowice.pl.
 2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych w DPT, Zuzanną Milewską, dzwoniąc pod nr 46 857 7175 wew. 128 bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres z.milewska@palacradziejowice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
  1. Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
  2. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
   − art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
   − wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez DPT, każdej osobie przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania ich sprostowania,
  3. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1
   z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
  4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 4. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do DPT z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail DPT bądź inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji. DPT zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na DPT nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający DPT z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
 5. Każdej osobie, która uzna, że DPT przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Dane osobowe zebrane przez DPT będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.